X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجویی

نمودار سیستم بانکی نمودار سیستم کتابخانه dfd


سطح صفرمنطقی موجود بانک

سطح یک منطقی موجود بانک

سطح دومنطقی موجود بانک

سطح صفرمنطقی مطلوب بانک

سطح یک منطقی مطلوب بانک

سطح دومنطقی مطلوب بانک

سطح صفر منطقی موجود کتابخانه

سطح یک منطقی موجود کتابخانه

سطح دومنطقی موجود کتابخانه

سطح سه منطقی موجود کتابخانه

سطح صفر منطقی مطلوب کتابخانه

سطح یک منطقی مطلوب کتابخانه

سطح دومنطقی مطلوب کتابخانه

سطح سه منطقی مطلوب کتابخانه

قواعد زیر تجزیه تفکیک سیستم ( اعم صورت فیزیکی منطقی ) باید مد نظر قرار داد:

موازنه جریان داده ( Balancing ): در گسترش ادامه تفکیک سیستم زیر سیستم مختلف، جریان داده درون داده وبرون داده سیستم، باید نظر اسم محتوا یکسان بماند.

شماره گذاری: پردازش منظور سهولت تعقیب یک پردازش، درون پردازش دیگر، نه مفهوم ترتیب انجام عملیات، صورت تجزیه یک DFD سطوح پایین تر، باید یک سیستم منطقی شماره گذاری استفاده کرد. نمودار سطح صفر شماره اختصاص داده نمی¬شود.

نامگذاری: پردازش هر یک فعالیت ها، نامی معرف ماهیت آن است تخصیص داده میشود. نام پردازش ها، باید حاکی عملی باشد روی داده صورت می¬گیرد. ترسیم نمودار فیزیکی جریان داده استفاده مدل فیزیکی سیستم، عمدتا منظور کنترل صحت کفایت اطلاعات جمع آوری شده چگونگی کارکرد سیستم وجود درک آن است. تشخیص میزان کفایت تعداد نمودارهای فیزیکی لازم، لزوم تجزیه هر سطح بالا نمودار سطح پایین تر، تحلیلگر است.

مراحل رسم DFD فیزیکی سیستم موجود:

• رسم نمودار سطح صفر( Context Diagram ) نمودار محدوده سیستم.

• رسم DFD سطح۱ نمایانگر ارتباطات بین واحد اصلی بخش عمده سیستم است.

• رسم DFD سطح 2 نمایانگر فعالیتهای عمده انجام شده هر واحد اصلی است.

• …

نمودار سطح صفر ( Context Diagram ) این سطح DFD سیستم صورت یک پردازش واحد نشان می¬دهد. این نمودار محدوده سیستم مشخص می-شود همین دلیل سخت ترین مراحل رسم DFDهاست. نکته: این نمودار “ذخیره داده” نداریم. توجه ویژگی این نمودار آن Black Box تعبیر میشود.

نمودار سطح 1 وارد شدن جزئیات فعالیت ها، واحد اداره عمده موسسه مطالعه قرار میگیرد. رسم این نمودار نمودارهای سازمانی شرکت میتوان استفاده کرد. کلیه جریان داده اعم درون داده برون داده سطح صفر این سطح منتقل میکنیم.

رسم نمودار سطح 2 نشان دهنده فعالیت عمده است واحد فرعی آن صورت میپذیرد.


1 2 3 4 5 6 >>